Професионално направление/Докторски програми

Факултет

Обща оценка

Срок на акредитиция

 

1.1. Теория и управление на образованието

 

Управление на образованието

Факултет по педагогика

9,30

17.12.2018г.

 

1.2 Педагогика

 

Теория на възпитанието и дидактика

Факултет по педагогика

9,33

16.07.2019г.

 

Специална педагогика

Факултет по педагогика

9,28

16.07.2019г.

 

История на педагогиката и българското образование

Факултет по педагогика

9,58

14.10.2020г.

 

Методика на обучението в началните класове

Факултет по педагогика

9,53

14.10.2020г.

 

Педагогически технологии в детската градина

Факултет по педагогика

9,55

14.10.2020г.

 

1.3. Педагогика на обучението по …

 

Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка

Факултет по педагогика

9,40

24.03.2021г.

 

Методика  на обучението по математика

Природо-математически факултет

9,43

14.10.2020г.

 

Методика на обучението по математика и информатика

Природо-математически факултет

9,53

14.10.2020г.

 

Методика на обучението по информатика и информационни технологии

Природо-математически факултет

9,48

14.10.2020г.

 

Методика на обучението по химия

Природо-математически факултет

9,43

14.10.2020г.

 

Методика на обучението по физика

Природо-математически факултет

9,38

14.10.2020г.

 

Методика на обучението по музика

Факултет по изкуствата

9,50

30.09.2020г.

 

Методика на обучението по изобразително изкуство

Факултет по изкуствата

9,43

30.09.2020г.

 

Методика на обучението по техника и технологии

Технически факултет

9,40

30.09.2020г.

 

Методика на обучението по словесно-изпълнителско и театрално изкуство

Факултет по педагогика

9,28

24.03.2021г.

 

Методика на обучението по български език и литература в началните класове

Факултет по педагогика

8,78

23.02.2021г.

 

Методика на обучението по математика в началните класове

Факултет по педагогика

9,22

23.02.2022г.

 

Методика на обучението по родинознание и природознание в началните класове

Факултет по педагогика

8,28

23.02.2021г.

 

2.1. Филология

 

Теория и история на литературата

Филологически факултет

9,18

16.12.2021г.

 

История на българската литература

Филологически факултет

9,30

16.12.2021г.

 

Руска литература

Филологически факултет

9,28

16.12.2021г.

 

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия

Филологически факултет

9,26

16.12.2021г.

 

Български език

Филологически факултет

9,30

16.12.2021г.

 

Фолклористика и етнология

Филологически факултет

8,66

16.12.2020г.

 

Теория и практика на превода

Филологически факултет

8,36

16.12.2020г.

 

Общо и сравнително езикознание

Филологически факултет

9,19

21.06.2023г.

 

Славянски езици

Филологически факултет

9,29

21.06.2023г.

 

Немски език

Филологически факултет

8,47

16.05.2023 г.

 

Английски език

Филологически факултет

9,00

16.05.2024 г.

 

2.2. История и археология

 

Средновековна обща история

Правно-исторически факултет

9,14

04.09.2019г.

 

Нова и най-нова обща история

Правно-исторически факултет

9,18

04.09.2019г.

 

История на България

Правно-исторически факултет

9,24

04.09.2019г.

 

Археология, вкл. нумизматика и епиграфика

Правно-исторически факултет

8,40

11.04.2023 г.

 

Документалистика, архивистика, палеографика, историография и източникознание

Правно-исторически факултет

8,42

11.04.2023 г.

 

Стара история и тракология

Правно-исторически факултет

9,18

04.09.2019г.

 

2.3. Философия

 

Съвременни философски теории

Философски факултет

8,76

16.12.2020г.

 

История на философия

Философски факултет

9,38

16.12.2021г.

 

Социална философия

Философски факултет

8,28

12.07.2022г.

 

3.1. Социология, антропология и науки за културата

 

Социология

Философски факултет

9,10

16.10.2019г.

 

Теория и история на културата

Факултет по изкуствата

8,94

06.07.2020г.

 

3.2. Психология

 

Психология на труда и професионална психодиагностика

Философски факултет

9,33

23.07.2020г.

 

Педагогически и възрастова психология

Философски факултет

8,64

15.12.2020г.

 

3.3. Политически науки

 

Политология

Философски факултет

8,00

17.12.2017г.

 

3.4 Социални дейности

 

Организация и управление на социалните дейности

Факултет Обществено здраве, здравни грижи и спорт

9,30

30.01.2024 г.

 

3.5. Обществени комуникации и информационни науки

 

Връзки с обществеността

Правно-исторически факултет

9,40

26.06.2019г.

 

Приложение на новите информационни технологии в PR

Правно-исторически факултет

9,58

26.06.2019г.

 

3.6. Право

 

Административно право и административен процес

Правно-исторически факултет

8,57

13.03.2019г.

 

Гражданско и семейно право

Правно-исторически факултет

8,33

13.03.2019г.

 

Трудово право и обществено осигуряване

Правно-исторически факултет

8,22

13.03.2019г.

 

Международно право и международни отношения

Правно-исторически факултет

8,73

13.03.2019г.

 

Наказателно право

Правно-исторически факултет

8,38

13.03.2019г.

 

Наказателен процес

Правно-исторически факултет

8,59

13.03.2019г.

 

3.7  Администрация и управление

 

 

 

 

Икономика и управление (индустрия)

Стопански факултет

8,04

15.04.2020г.

 

Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт на публичната сфера)

Стопански факултет

8,03

15.04.2020г.

 

3.8  Икономика

 

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

Стопански факултет

9,18

08.10.2019 г.

 

Организация и управление извън сферата на материалното производство (социо-културната сфера)

Стопански факултет

8,56

08.10.2018 г.

 

3.9. Туризъм

 

Икономика и управление на туризма

Стопански факултет

9,05

17.09.2019г.

 

4.1. Физически науки

 

Физика на кондензираната материя и на вълновите процеси

Природо-математически факултет

8,52

29.02.2021г.

 

4.2 Химически науки

 

 

Неорганична химия

Природо-математически факултет

9,57

15.07.2019г.Органична химия

Природо-математически факултет

9,55

15.07.2019г.

 

4.4 Науки за земята

 

Екология и опазване на околната среда

Природо-математически факултет

9,13

13.05.2019г.Картография и тематично картографиране

Природо-математически факултет

9,04

13.05.2019г.Природна география

Природо-математически факултет

9,25

13.05.2019г.Икономическа и социална география

Природо-математически факултет

8,84

13.05.2018г.

 

4.5. Математика

 

Математически анализ

Природо-математически факултет

9,20

26.07.2022 г.

 

Изследване на операциите

Природо-математически факултет

9,07

26.07.2022 г.

 

Математически моделиране и приложение на математиката

Природо-математически факултет

9,36

26.07.2022 г.

 

Алгебра

Природо-математически факултет

8,83

26.07.2021 г.

 

4.6 Информатика и компютърни науки

 

Информатика

Природо-математически факултет

9,24

11.01.2022г.

 

5.1. Машинно инженерство

 

Машини и процеси в леката промишленост

Технически факултет

8,55

28.04.2022 г.

 

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

 

Електронизация

Технически факултет

8,72

05.05.2022г.

 

5.3. Комуникационна и компютърна техника

 

Компютърни системи, комплекси и мрежи

Технически факултет

8,83

27.04.2022 г.

 

7.4. Обществено здраве

 

Логопедия

Факултет Обществено здраве, здравни грижи и спорт

9,24

28.11.2023 г.

 

Кинезитерапия

Факултет Обществено здраве, здравни грижи и спорт

8,10

03.09.2020г.

 

8.3. Музикално и танцово изкуство

 

 

 

 

Хореография

Факултет по изкуствата

9,45

26.03.2020г.

 

Теория и практика на изпълнителското изкуство

Факултет по изкуствата

9,52

26.03.2020г.

 

8.4. Театрално и филмово изкуство

 

 

 

 

Кинознание, киноизкуство и телевизия

Факултет по изкуствата

8,28

09.10.2018г.

 

Последна промяна: 2018-08-20